VDO

การใช้งานโปรแกรมห้องพยาบาลเวอร์ชันโปร

Review การใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม จะทำการ update เร็ว ๆ นี้

การใช้งานโปรแกรมห้องพยาบาลเวอร์ชัน Lite

ระบบบริหารร้านยาง

  1. โฟล์ การทำงาน https://youtu.be/Kt_L2ZDTIYY
  2. ใบเสนอราคา https://youtu.be/q8nKb43DJ9E
  3. ใบเบิก https://youtu.be/yYX-hcNtIpw
  4. บิลขาย https://youtu.be/xDjWxV2uXdM