ระบบห้องพยาบาล

เปรียบเทียบคุณสมบัติห้องพยาบาล

#รายการLiteVersion Lite DescriptionProVersion Pro Description
1บันทึกการรับ-จ่ายยาX Xมีการกำหนดวันหมดอายุยา ทำสต็อก Max Min 
 ยาหมดอายุ / แพยา Xมีระบบป้องกันการจ่ายยาหมดอายุ และยาที่แพ้  และทำสต็อกยา
 คลังยา  Xกำหนดคลังยาได้ไม่จำกัด
2บันทึกการคัดกรองโรคX Xมีการบันทึกค่า BMI, และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาเพิ่มเติม
 บันทึกข้อมูลการนอนพัก /ให้นมบุตร/ ส่งตัว Xเช่น การนอนพัก การส่งตัว การใช้สิทธิ์ บันทึกหลังการคัดกรอง
3บันทึกอุบัติเหตุบันทึกเป็น หนึ่งในกลุ่มโรคXบันทึกแยก เพื่อเก็บรายละเอียดเพื่อทำ กท. ส่งประกันสังคม และทำสมุดปัจจัยเสี่ยง
4บันทึกผล LAB ไฟล์แนบเอกสารอื่น X 
5บันทึกการนัดหมาย X 
6บันทึกตรวจสุขภาพประจำปี X 
7สมุดสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง X 
8บันทึกสุขภาพตามระยะเวลา X 
9บันทึกสุขภาพเพื่อเปลี่ยนงาน X 
10บันทึกสุขภาพหลังอาการเจ็บป่วย X 
11ระบบตรวจสอบวันหมดอายุยา X 
12ระบบตรวจสอบการแพ้ยา/โรคประจำตัว X 
13รายงานการใช้บริการ รายบุคคล / แผนกX X 
14รรายงานการจ่ายยา รายบุคคล/แยกแผนกX X 
15รายงานสต็อกคงเหลือX X 
16รายงานแยกกลุ่มโรคX X 
17รายงานสรุปประจำเดือนX X 
18รายงานการส่งตัว X 
19รายงานการนอนพัก/ให้นมบุตร/อื่น ๆ X 
20รายงานค่าใช้จ่าย X 
21รายงานอุบัติเหตุ X 
22รายงานเปรียบเทียบการตรวจสุขภาพ X 
23รายงานสต็อกเคลื่อนไหว X 
24รายงานสรุปการใช้บริการ แยกแผนกX X 
25รายงานสรุปการใช้บริการแยกกลุ่มโรคX X 
26บันทึกข้อมูล / รายงาน ภาวะการตั้งครรภ์ X 
27บันทึกข้อมูล / รายงาน การตรวจปัจจัยเสี่ยง X 
 การทำงานระบบเครือข่ายใช้ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นXทำงานผ่านระบบ เครือข่าย โดยใช้ฐานข้อมูล MS SQL
   มีได้ 1 ห้อง เท่านั้น ไม่จำกัดห้องพยาบาล / ไม่จำกัดคลังยา
 การดูแล ติดตั้งโดยการรีโมท ติดตั้งโปรแกรม Onsiet
   เทรนนิ่งผ่านสื่อเช่น เอกสารหรือ youtube เทรนนิ่ง Onsite
   แก้ไขข้อผิดพลาดไม่จำกัดจำนวนครั้ง แก้ไขข้อผิดพลาดไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   แก้ไขโปรแกรมคิดตามจริง แก้ไขโปรแกรม กรณีไม่กระทบกับ core หลักของโปรแกรมไม่มีค่าใช้จ่าย
 ราคา 5,900 บาทต่อเครื่อง 30,000 ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง ต่อหนึ่งห้องพยาบาล
      ห้องที่ 2 เป็นต้นไป ถ้าใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคิด 10,000 บาท ต่อห้อง